ONZE VISIE EN DOELEN

Dorz is gids ambassadeur, netwerker  en en kennisdrager voor en door duurzamen ondernemers.

Het is de overtuiging van de Stichting Duurzaam Ondernemend Regio Zwolle (DORZ) dat bewuste omgang met mens, middelen en milieu noodzakelijk is voor blijvend succesvol ondernemen in de toekomst. Duurzaamheid in de meest brede zin van het woord zou een onderdeel moeten zijn in het beleid van iedere onderneming. Duurzaamheid raakt op deze manier aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. DORZ ziet duurzaamheid vanuit nuchter economisch perspectief.

 

Onze visie

We hanteren de volgende definitie: “Duurzaamheid of duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen in hun eigen behoeften te voorzien.” Kortom, het is essentieel te kijken naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden, zonder dat mensen, milieu of economie te schaden.

Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, biologische landbouw, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van de theorie van de drie P’s:

  • People (mensen)

  • Profit (winst)

  • Planet (aarde)

 

Een verdere vorm van duurzaamheid is circulariteit, dat is waar we als samenleving naar toe gaan. Geen gebruik meer maken van nieuwe grondstoffen maar bestaande middelen gebruiken voor nieuwe toepassingen. Het is van het grootste belang en het is ook onze taak om goed voor mens, dier en milieu te zorgen. Wij hebben nu een verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties

 

Onze doelen

Stichting DORZ is een onafhankelijke stichting voor en door ondernemers in regio Zwolle. Wij staan open voor ieder initiatief dat de duurzame en circulaire economische ontwikkeling van de regio ondersteunt. Wij stimuleren dat de aangesloten bedrijven binnen DORZ kennis delen en combineren om zo mogelijk nieuwe business voor elkaar te genereren.

Wij stimuleren dat bedrijven onderling met elkaar kunnen samenwerken zonder daar als stichting partij in te zijn.

We willen ondernemers inspireren duurzaamheid concreet binnen hun bedrijf vorm te geven onder meer aan de hand van voorbeelden, maar ook door een platform te bieden en te zijn voor overleg en ontwikkeling van ideeën. Want menigeen is er wel van overtuigd dat duurzaamheid noodzakelijk is, maar veel ondernemers hebben geen idee waar of hoe te beginnen. Voor hen willen we een gids zijn.

Wij laten zien dat ondernemen, circulariteit en duurzaamheid niet verschillende zaken zijn, maar dat duurzaamheid als een van de uitgangspunten voor bedrijfsbeleid ondersteunend is aan succesvol ondernemen.dernemen en duurzaamheid niet twee verschillende zaken zijn, maar dat duurzaamheid als een van de uitgangspunten voor bedrijfsbeleid ondersteunend is aan succesvol ondernemen.

 

Activiteiten 

Jaarlijks organiseert Dorz, samen met Windesheim, de dag van de duurzaamheid (10 oktober)

Jaarlijks is er een bedrijfsbezoek bij een van onze leden

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW wordt de MVO award uitgereikt.

 

 

Act

TOP